|ข้อมูลสถานะสุขภาพ|

สถิติชีพ

 อัตราเกิด 12.76 ต่อ 1,000 ประชากร

 อัตราตาย 11.18 ต่อ 1,000 ประชากร

 อัตราเพิ่มประชากร ร้อยละ 0.16

สาเหตุการตาย

สาเหตุการตาย 5 อันดับ

ลำดับ สาเหตุการตาย จำนวน (ราย)

อัตราตาย ต่อ แสนประชากร

1 โรคชรา 34 383.92
2 โรคความดันโลหิตสูง 21 237.13
3 อุบัติเหตุ 17 191.96
4 โรคเบาหวาน 9 101.63
5 โรคมะเร็ง 2 22.58

ที่มา : มรณะบัตร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551

สถานะสุขภาพการเจ็บป่วย

สาเหตุการป่วย 5 อันดับ
ลำดับ สาเหตุการป่วย จำนวน (ราย) อัตราป่วย ต่อ พันประชากร
1 โรคระบบหายใจ 4,937 331.83
2 อาการแสดงสิ่งผิดปรกติที่พบได้ทางคลีนิคที่ไม่จำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 3,128 210.24
3 สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย 1,403 94.30
4 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงสร้าง  และเนื้อยึดเสริม 1,160 77.97
5 โรคระบบไหลเวียนเลือด 971 65.26
ที่มา : รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค (รง.504) ปีงบประมาณ 2554 ตำบลบ้านคลองสวน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
Advertisements