|บุคลากร|

personal

นางวารี โตอารีย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)

               

นางสาวนันณภัชสรน์ โสภา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

     

       

นางสาวมลุรีย์ ทะชัยวงศ์

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

     นางสาวตรีรัตน์ จุลโลบล

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 

นายณัฐวิทย์ ทองจันทร์

ตำแหน่งนักวชาการสาธารณสุข

นางสาวสุกัญญา ทิพชัย

ตำแหน่งนักวชาการสาธารณสุข

นางสาวประกายแก้ว ยอดพรม

ตำแหน่งนักวชาการสาธารณสุข


          นายณัฐวิทย์ ทองจันทร์

ตำแหน่งนักวชาการสาธารณสุข

 


Advertisements