|ไข้เลือดออก|

label26

ข้อมูลทางระบาดวิทยาการเกิดโรคไข้เลือดออก ตำบลบ้านคลองสวน ในรอบปี 2554

สถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออก ปี 2555 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน ตามพื้นที่เกิดโรค รายเดือน

เขตพื้นที่ จำนวนผู้ป่วยรายเดือน
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
หมู่ 1 บ้านหัวป่า  0  0  0  0  0  0  0  0  0
หมู่ 3 บ้านคลองสวน  0 0  0  0  0  0  1  1  0
หมู่ 4 บ้านคลองสวน  0  0  0  0  0  0  0  0  0

ดูแผนที่แสดงจุดที่มีรายงานการพบผู้ป่วย  ไข้เลือดออก  ปีล่าสุด

Advertisements