|ข้อมูลทั่วไป|

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านคลองสวน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาหลังจากมีการแบ่งการปกครองขึ้นเป็นอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย ตำบลปากคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด ตำบลแหลมฟ้าผ่า และตำบลนาเกลือ โดยตำบลนาเกลือได้ แบ่งพื้นที่จำนวน 4 หมู่บ้าน ตั้งขึ้นเป็นตำบลบ้านคลองสวน สาเหตุของการใช้ชื่อว่า “บ้านคลองสวน” เนื่องจากแต่เดิมพื้นที่ของตำบลบ้านคลองสวนเป็นพื้นที่ต่อเนื่องมาจากเขตราษฎร์บูรณะ(เขตทุ่งครุในปัจจุบัน)ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบอาชีพทำสวนส้มเขียวหวานพันธ์บางมด จึงมีสวนส้มเขียวหวานอยู่เป็นจำนวนมาก และการเดินทางในอดีตจะใช้ลำคลองเป็นเส้นทางสัญจร โดยในพื้นที่มีลำคลองอยู่หลายสายที่ใช้เป็นเส้นทางไปสวนส้ม จึงมีการเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านคลองไปสวน” และเพี้ยนมาเป็น “บ้านคลองสวน” ในปัจจุบันตำบลบ้านคลองสวน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 53 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ขึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนทั้งหมด

สภาพทางภูมิศาสตร์

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลบ้านคลองสวน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประมาณ 20 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

mapweb1

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ใกล้ชายฝั่งทะเลน้ำในลำคลองสายต่าง ๆ จึงมีความเค็ม แต่เนื่องจากกรมชลประทาน ได้มาก่อสร้างทำนบสำหรับป้องกันน้ำเค็ม ทำให้แบ่งลักษณะพื้นที่ได้เป็น 2 ลักษณะคือ

  1. พื้นที่ด้านนอกทำนบกั้นน้ำ เป็นพื้นที่น้ำเค็ม เดิมมีลักษณะเป็นป่าชายเลน แต่ได้มีการบุกเบิกเพื่อทำนากุ้งจนไม่มีสภาพของป่าชายเลนแล้ว
  2. พื้นที่ด้านในทำนบกั้นน้ำ เป็นพื้นที่น้ำกร่อย เดิมในฤดูน้ำหลาก จะเป็นน้ำจืด สามารถทำนาข้าว หรือปลูกส้มเขียวหวานพันธุ์บางมดได้ แต่ปัจจุบันน้ำเค็มหนุนขึ้นมามากขึ้น ทำให้มีบางส่วนไม่สามารถปลูกส้มเขียวหวานได้ และเปลี่ยนไปปลูกมะพร้าวน้ำหอม เลี้ยงปลา และเลี้ยงกุ้งแบบบ่อพัฒนา จนในปัจจุบันได้มีการปรับเป็นโครงการบ้านจัดสรร อาคารพานิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

การคมนาคม

มีเส้นทางสายหลัก เป็นถนนคอนกรีต สายประชาอุทิศ – คลองสวน ระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยมีถนนในหมู่บ้านครอบคลุม สามารถเดินทางติดต่อได้ทั้ง 4 หมู่บ้าน ส่วนพื้นที่ที่เป็นลำคลอง ประชาชนไม่นิยมใช้ในการคมนาคมแล้ว สำหรับการคมนาคมติดต่อภายในและภายนอกตำบล มีรถโดยสารประจำทางทั้งหมด 3 สาย ได้แก่ รถสองแถวสายคลองสวน-วัดครุใน, รถ ขสมก สาย 88 และรถสองแถวสายคลองสวน-โลตัสพระราม 2 แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม ยังต้องอาศัยรถจักรยานยนต์รับจ้างในการเดินทางตามถนนสายรองอยู่

สภาพลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคม

การประกอบอาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการทำการเกษตร เช่น ทำสวนมะพร้าวน้ำหอม ด้านการประมง เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ำ (เลี้ยงปลา, เลี้ยงกุ้งทั้งตามธรรมชาติ และบ่อพัฒนา, เลี้ยงหอยแครง, เลี้ยงปูทะเล) การจับสัตว์น้ำ และรับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม/รับจ้างทั่วไป ตามลำดับ โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตตำบลบ้านคลองสวน จำนวน 74 โรง

การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ตามลำดับ โดยมีวัดพุทธ จำนวน 3 แห่ง คือ

  1. วัดจันทร์แก้วเพชรถาวรวราราม
  2. วัดคลองมอญ (ปัจจุบันอยู่ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านคลองกะออม)
  3. วัดคลองสวน

การศึกษา

ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษา เนื่องจากในอดีตสถานศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับประถมศึกษา ไม่มีในพื้นที่ ต้องไปศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าประถมศึกษามีน้อย แต่ในปัจจุบันการจัดระบบการศึกษาของตำบลบ้านคลองสวน มีดังนี้

  • การศึกษาในระบบโรงเรียน เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 1 จ.สมุทรปราการ จำนวน 2 โรงเรียน
  • 1.โรงเรียนวัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บำรุง) จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา (ปัจจุบันอยู่ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านคลองกะออม)  
  • 2.โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
  • การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการจัดการเรียน การสอนโดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ได้เปิดสอนการศึกษานอกโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 แห่ง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน 1 แห่ง 

การปกครอง

ตำบลบ้านคลองสวน แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน จำนวน 7,293 หลังคาเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
1. บ้านหัวป่า 581 425 455 880
2. บ้านคลองกระออม 2,886 3,534 3,781 7,315
3. บ้านคลองสวน 2,167 2,049 2,192 2,677
4. บ้านคลองสวน 1,483 1,293 1,384 2,677
รวมทั้งสิ้น 7,293 7,302 7,811 15,113

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป) ได้มีการแบ่งพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านคลองกะออม ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกะออม ทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน มีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำนวน 3 หมู่บ้าน จำนวน 4,407 หลังคาเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
1. บ้านหัวป่า 581 425 455 880
3. บ้านคลองสวน 2,167 2,049 2,192 2,677
4. บ้านคลองสวน 1,483 1,293 1,384 2,677
รวมทั้งสิ้น 4,407 3,768 4,030 7,798
ที่มา : ข้อมูลประชากรกลางปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554
Advertisements