|ข้อมูลประชากร|

จำนวนและร้อยละของประชากร ปี พ.ศ. 2555 ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านคลองสวน จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวนมีประชากรในเขตรับผิดชอบ  ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 จำนวน 7,798 คน จำแนกเป็นเพศชาย จำนวน 3,768 คน เพศหญิง จำนวน 4,030 คน และจำแนกเป็นกลุ่มอายุที่สำคัญพบว่ามีกลุ่มอายุ วัยเด็ก (ต่ำกว่า 5 ปี) ร้อยละ 7.56 วัยเรียน (5-14 ปี) ร้อยละ 15.36 วัยแรงงาน (15-59ปี) ร้อยละ 68.54 และวัยสูงอายุ (60ปีขึ้นไป) ร้อยละ 8.53

กลุ่มอายุ(ปี) ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ
ต่ำกว่า 1 ปี 49 0.63 48 0.62 98 1.25
1-5 253 3.24 239 3.07 492 6.31
6 – 10 299 3.83 284 3.64 583 7.47
11 – 15 313 4.02 302 3.87 615 7.89
16 – 20 266 3.41 261 3.35 527 6.76
21 – 25 272 3.49 292 3.74 564 7.23
26 – 30 326 4.18 339 4.35 665 8.53
31 – 35 340 4.36 368 4.72 708 9.08
36 – 40 370 4.74 396 5.08 766 9.82
41 – 45 347 4.45 373 4.78 720 9.23
46 – 50 279 3.58 311 3.99 590 7.57
51 – 55 221 2.83 257 3.30 478 6.13
56 – 60 152 1.95 175 2.24 327 4.19
61 – 65 99 1.27 121 1.55 220 2.82
66 – 70 76 0.98 100 1.28 176 2.26
71 – 75 52 0.67 71 0.91 123 1.58
76 – 80 28 0.36 48 0.61 76 0.97
81 – 85 14 0.18 25 0.32 39 0.50
86 – 90 6 0.08 12 0.15 18 0.23
91 – 95 2 0.03 5 0.06 7 0.09
96 – 100 1 0.01 2 0.02 3 0.03
มากกว่า 100 2 0.02 2 0.03 4 0.05
รวม 3,768 48.31 4,030 51.69 7,798 100.00

ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Advertisements