Featured

ประกาศรับนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวนประกาศรับ นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 18 เมษายน 2559  (ตามลิงค์) ผู้ที่สนใจสมัครสาสมารถส่งหลักฐานการสมัครมาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน ที่อยู่ 233 หมู่ที่ 3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ลิงค์ประกาศ 1 ลิงค์ประกาศ 2

โฆษณา

|ล้างส้วม..กันมั้ย|

toilet56

กรมอนามัย เชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์” เพื่อทำความสะอาดปรับปรุงส้วมในความรับผิดชอบของตน พร้อมกับกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน -ของทุกปี

HT-crop

|Annual Epidemiological Surveillance Report 2014|

Download รายงานระบาดวิทยา 2557
Download รายงานระบาดวิทยา 2557

สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2557 (Annual Epidemiological Surveillance Report 2014) ประกอบด้วยข้อมูลสรุปสถานการณ์รายโรคที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2557 ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และสรุปรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพร้อมข้อเสนอแนะ  สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าดู หรือ Download เอกสารนี้ โดยเรียกดู(Link)ได้จากภาพปกรายงานฯ

|จากแนวคิดสู่การดำเนินงาน”วัดส่งเสริมสุขภาพ”|

watjun2

     “วัดส่งเสริมสุขภาพ” หมายถึง   วัดที่มีการบริหารจัดการวัดให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม ของบุคลากรของวัด ประชาชน และชุมชน โดยวัดส่งเสริมสุขภาพจะต้องมีคุณสมบัติ ของวัดส่งเสริมสุขภาพ  “5 ร.” ดังนี้

       1.ร่มรื่น สะอาดด้วยอาคารสถานที่ บริเวณวัด ให้ถูกหลักสุขภาพอนามัย

       2.ร่มเย็น สงบด้วยการเทศนา แสดงธรรม โดยสอดแทรกด้านการดูแลสุขภาพ

       3.ร่วมสร้างสุขภาพ ด้วยการดูแลสุขภาพของบุคลากรในวัด และประชาชนทั่วไป

       4.ร่วมจิต ด้วยการดำรงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

        5.ร่วมพัฒนา ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ

โรงพยาบาลส่งเสริสสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน ได้ดำเนินการพัฒนา “วัดจันทร์แก้วเพชรถาวรวนาราม” ด้วยหลักและแนวคิดดังกล่าว ซึ่งมีผลของการดำเนินงาน โดยท่านสามารถ download เอกสารรายงานได้จากรูปประกอบบทความนี้ (กดที่รูปเพื่อDownload ) ซึ่งแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้บรรลุ “วัดส่งเสริมสุขภาพ” ในระยะต่อไป ควรใช้ลักษณะเด่นของวัดที่มีธรรมชาติที่สงบ ร่มรื่น จากสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเครื่องมือ และต้นทุนในการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ให้ธรรม(ชาติ) นำสู่สุขภาพดี” โดยใช้คุณสมบัติในการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ เป็นกรอบทิศทาง อย่างเรียบง่าย และกลมกลืนกับบุคลิกของวัดแห่งนี้

 

 

 

 

 

|รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2557|

Flu 57

|วันงดสูบบุหรี่โลก : 2557|

คำขวัญวันงดสูบ

             องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่ โดยมีการกำหนดประเด็นการรณรงค์ประจำปี 2557 คือ “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด” และองค์การอนามัยโลกยินดีอย่างยิ่งในการกำหนดประเด็นรณรงค์นี้   โดยการรณรงค์ในปีนี้องค์การอนามัยโลกจะเน้นเชิญชวนให้นานาประเทศทั่วโลกเรียกร้องให้รัฐบาลของตนเองขึ้นภาษียาสูบให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการบริโภคยาสูบเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ที่สามารถป้องกันได้  การบริโภคยาสูบของประชากรโลกทำให้ผู้คนล้มตายประมาณ ล้านคนในแต่ละปี และมากกว่า 600,000 คน ตายเพราะการได้รับควันบุหรี่มือสอง หากเราละเลยในเรื่องนี้ ในอนาคตไม่ถึง 20 ปีข้างหน้า ค.ศ. 2030 คาดการณ์ว่าจะมีคนตายจากการสูบบุหรี่ถึง ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้ร้อยละ 80 จะเป็นประชากรที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงรายได้ปานกลาง

              ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยปีละ  50,710  คน  และเป็นสาเหตุของภาระโรคอันดับที่สองของคนไทย  โดยทำให้คนเสียเวลาแห่งชีวิตจากการตายก่อนเวลา  628,061  ปี  และสูญเสียสุขภาวะจากการเจ็บป่วยหนัก 127,184  ปี  ในแต่ละปี  ทำให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วย  52,200  ล้านบาท  ซึ่งคิดเป็น 0.5% ของ GDP

              และเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2557  นี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน   มีกิจกรรมการจัดป้ายความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่และสุขภาพ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและเทคนิคการเลิกบุหรี่ แจกเอกสารแผ่นพับสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่หน่วยบริการ

hblog copy