|Annual Report 2012|

UpdaAnnual Report 2012te : “รายงานประจำปี ๒๕๕๕ (Annual Report 2012)”  เป็นเอกสารสรุปผลงานประจำปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รวบรวมสถิติ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ข้อมูลสถานะสุขภาพ และสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนผลงานและสภาพปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสะท้อนให้เห็นแนวทางการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานสาธารณสุขและผู้ ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานสาธารณสุขต่อไป ผู้สนใจสามารถ Download ได้จากรูปหน้าปกรายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s