|รณรงค์โปลิโอ ปี 2554-2555|

การรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเป้าหมายเด็กไทยและเด็กต่างชาติที่มักจะได้รับวัคซีนไม่ครบและเสี่ยงต่อการรับเชื้อโปลิโอที่อาจนำเข้ามาจากประเทศที่ยังมีเชื้อโปลิโอระบาดอยู่กลับเข้ามาได้ โดยมีรายละเอียดเกณฑ์กำหนดพื้นที่เป้าหมายการรณรงค์ฯ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดหรืออำเภอ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
ประเภทที่ ๑ จังหวัดที่มีความยากลำบากในการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระบบปกติ หรือ มีการการเคลื่อนย้ายประชากรสูง ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ กรุงเทพมหานคร
ประเภทที่ ๒ อำเภอที่ติดชายแดนพม่า
ประเภทที่ ๓ อำเภอที่มีชุมชนชาวพม่าขนาดใหญ่
ประเภทที่ ๔ อำเภอที่มีรายงานการเกิดโรคคอตีบ หรือ หัด โดยพิจารณาผู้ป่วย เฉพาะในกลุ่มอายุต่ำกว่า ๕ ปี รายอำเภอ ใช้ข้อมูล ๓ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓) ถ้าพบผู้ป่วยคอตีบตั้งแต่ ๑ รายขึ้นไป หรือผู้ป่วยหัดตั้งแต่ ๑๐ รายขึ้นไป ในปีใดปีหนึ่ง ถือเป็นดัชนีชี้วัดปัญหาความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในพื้นที่
ซึ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ไม่อยู่ในพื้นที่ทั้ง ๔ ประเภท ดังนั้น จึงจะดำเนินการหยอดวัคซีนโปลิโอ ในกลุ่มเด็กชาวต่างชาติ อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และ ในกลุ่มเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง อายุ ต่ำกว่า ๕ ปี เท่านั้น โดยจะเป็นบริการในลักษณะหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปยังกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น โดยไม่ได้ตั้งจุดให้บริการทั้งในสถานบริการ และชุมชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s